Širom sveta
Potrebna vam je pomoć? Mail Icon

DELO® GARANCIJA PLUS ZA EVROPU

Semi on highway
MOTORNA ULJA ZA TEŠKO OPTEREĆENE DIZEL MOTORE

Garancija obuhvata sve dizel motore putničkih, komercijalnih vozila i vanputne mehanizacije (evropskih i vanevropskih proizvođača) koji su preporučili konkretnu ACEA klasifikaciju ili specifikaciju proizvođača originalne opreme i SAE klasu viskoznosti koje proizvod zadovoljava. Pored toga, garancija plus će ostati na snazi za Delo motorna ulja za teško opterećene dizel motore kod produženih intervala zamene ulja a koje su odobrili proizvođači motora. Neophodno je da pratite eksploataciju motornog ulja kroz redovne analize motornog ulja kako biste predvideli optimalne intervale zamene ulja.

U ove proizvode spadaju: Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo 400 XSP, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S i Delo Gold Ultra T.

MENJAČKA ULJA, ULJA ZA OSOVINE I TRANSMISIONE TEČNOSTI

Garancija obuhvata sve manuelne transmisije, osovine i glavčine točkove evropskih i ne-evropskih proizvođača ugrađene u kamionima za teške uslove rada (3,5 MT i više) ili za upotrebu na vozilima u drugoj primeni gde je upotreba proizvoda u skladu sa odgovarajućim Chevronovim tehničkim listom proizvoda (PDS). Pored toga, ova garancija će ostati na snazi za primenu u programima produženih intervala zamene ulja koje su odobrili proizvođači opreme. Neophodno je da pratite eksploataciju motornog ulja kroz redovne analize motornog ulja kako biste predvideli optimalne intervale zamene ulja.

U ove proizvode spadaju: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT, Delo Gear TDL, Delo Syn-TDL i Delo TorqForce.

Large Dump Truck
LEŽAJEVI KOJI SE PODMAZUJU MASTIMA I SEDLA

Garancija obuhvata sve komponente vozila za teške uslove rada evropskih i ne-evropskih proizvođača koje se, prema smernicama proizvođača, podmazuju i štite mastima.

U ove proizvode spadaju: Delo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Texaco Hytex EP 2 LF i Texaco Molytex EP 2.

SISTEMI RASHLADNE TEČNOSTI/ANTIFRIZA

Garancija obuhvata sve rashladne sisteme vozila za teške uslove rada evropskih i ne-evropskih proizvođača koji se održavaju i koriste u skladu sa preporukama proizvođača originalne opreme.

U ove proizvode spadaju: Delo XLC Antifreeze/Coolant i Delo XLC PG Antifreeze/Coolant.

Kompanija Chevron će, po svom izboru, besplatno zameniti ili vratiti prodajnu cenu svakog Delo ili Texaco proizvoda koji ne bude u skladu sa ovom garancijom.

Pored toga, Chevron će platiti popravku oštećenja (samo delove i zamenu) vaše opreme obuhvaćene garancijom koja bude direktno prouzrokovano nedostatkom Delo ili Texaco proizvoda kompanije Chevron kada se oprema koristi u uobičajenim radnim uslovima i održava se u skladu sa preporukama proizvođača (uključujući izbor maziva). Ta garancija neće važiti za komponente koje nisu obuhvaćene gore navedenim opisima obuhvaćene opreme ili za opremu na kojoj je došlo do oštećenja usled neadekvatne primene proizvoda ili kao posledice uobičajenog i očekivanog habanja opreme, kao i kada je upotreba drugih proizvoda mogla da utiče na performanse proizvoda (uključujući tretman aditivima u postprodaji).

Da biste dostavili reklamaciju po ovoj garanciji, dostavite evidenciju koja pokazuje da je oprema servisirana u intervalima koji su preporučeni od proizvođača opreme. Takođe će biti potrebno da dostavite uzorak maziva ili rashladne tečnosti iz opreme kod koje je došlo do oštećenja, kao i da kompaniji Chevron ili njenom dustributeru omogućite da pregleda evidenciju dijagnostike rada opreme i da testira opremu i oštećene delove.

U ovoj garanciji, termin „Chevron“ se odnosi na kompaniju „Chevron Belgium N.V.“. Kao što je naznačeno, ova garancija obuhvata samo oštećenje opreme (samo delove i zamenu). Izuzev u smislu ove "Delo Garancije Plus" za Evropu, kompanija Chevron ne daje nikakve druge garancije, bilo izričite ili podrazumevane, činjenične ili zakonske, u vezi sa opisom proizvode, njegovim kvalitetom, podesnosti za prodaju ili pogodnosti za bilo koju određenu svrhu niti sa bilo kojim drugim pitanjem. Kompanija Chevron takođe neće biti odgovorna vama ili nekoj drugoj osobi za bilo kakve specijalne, posledične, ili indirektne gubitke ili štete koje proisteknu iz upotrebe proizvoda. Ova garancija je regulisana zakonom Belgije i stupa na snagu od 01.02.2018.

Ako na vašoj opremi dođe do oštećenja, tim tehničke podrške kompanije Chevron će sarađivati sa vama na utvrđivanju problema. Ako oštećenje nije izazvao Proizvod kompanije Chevron, dostavićemo vam rezultate naše analize kako bismo vam pomogli u utvrđivanju uzroka kvara.